Our services

เราทำอะไรได้บ้าง?

•  งานเคลียร์/เตรียมพื้นที่ ปรับดิน เพื่อก่อสร้าง

• งานเจาะเสาเข็ม

• งานปูน (เสา คาน พื้น ก่อ ฉาบ) 

• งานวางระบบประปา

• งานวางระบบไฟฟ้า

• งานเหล็ก

• งานติดตั้งกระจก - อลูมิเนียม

•งานหลังคา